+372 5502069

Tingimused

      Broneering.com KASUTAMISE TINGIMUSED

 1. Käesolevad broneering.com OÜ, asukohaga Laki 14a, 10621 Tallinn, 
  reg nr: 12892357 (edaspidi: broneering.com või müüja) broneerimiskeskuse üldtingimused (edaspidi: tingimused)  kehtivad kõikide isikute (eraisik, ettevõte, FIE) suhtes (edaspidi: ostja või tarbija), kes kasutavad broneering.com,  teenuseid ning on sõlminud teenuse müügilepingu (edaspidi: müügileping).
 2. Broneeringukeskuse tingimused on kättesaadavad internetis www.broneering.com .
 3. Broneeringukeskus pakub teenust Euroopas.
 4. Broneeringukeskusest on võimalik broneerida kõiki teenuseid, mis on www.broneering.com’is
 5. Broneeringu hinna määravad teenusepakkujad ise.
 6. Broneering.com’il on õigus lepingust taganeda, kui antud teenus ei ole kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega või kahjustab www.broneering.com mainet.
 7. Teenuse pakkujatel on kohustus lisada oma kontaktandmed( telefon, e-Mail, aadress)
 8. www.broneering.com ’is saab maksta tellitud teenuse eest järgnevate pankade e-pangalingi kaudu: Swedbank, SEB pank, Nordea pank või arvega.
 9. Pärast kaupade eest tasumist tuleb väljuda e-panga lehelt vajutades nupule „Tagasi kaupmehe juurde”. Järgnevalt kuvatakse  ekraanil tellimuse kinnitus.
 10. Broneerimiskeskuse kaudu esitatud tellimusi kontrollib iga teenusepakkuja ise.
 11. Teenust pakutakse tellimuses sisestatud teenuse pakkuja aadressil kokkulepitud ajal.
 12. Broneering.com kaudu broneeritud teenus kehtib vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse broneeritud teenus üle volituse olemasolul sh juhul kui ostja on määranud tellimuses teenuse saajana kolmanda isiku.
 13. Teenuse pakkuja kohustub lisama oma lehele broneerimis tingimusi( nt: kuidas arvestatakse broneerimis tasu, tühistamine, jne.)

II       TEENUSE LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASTAMINE

 1. Ostetud teenust ei saa tagasi pöörata, kui see on teostatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt.
 2. Teenuselepingust taganemise korral  tuleb saata  vastav avaldus e-posti aadressile info@broneering.com.
 3. www.broneering.com ei tegele tühistuste ja raha tagastusega klientidele, kes broneerivad teenuse või pinna. Sellega tegelevad teenusepakkujad( NB! Igal teenusepakkujal peab olema kirjas, kuidas toimub tühistamine).
 4. Teenuselepingust taganemise avaldus peab sisaldama alljärgnevat infot: tagastatav teenus, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Teenuse eest tasutud summa tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani.

III       VASTUTUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 1. Kõik broneering.com külastamise ja broneerimise sooritamise käigus teatavaks saanud ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
 2. Mittesobivast teenusepakkujast teatage info@broneering.com
 3. Kui teenusepakkuja ei vasta kirjeldusele (eksitav info), siis on kohustatud tagastama teenusepakkuja kogu summa kliendile tagasi.
 4.  Ebakvaliteetse teenuse puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates teenuse toimumise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe ööpäeva    jooksul alates teenuses puuduse avastamisest. Tulevikus tekkida võivate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne). Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.
 5. Broneerimiskeskuse vahendusel saadud teenuste kaebused tuleb edastada aadressile: broneering.coml OÜ, asukohaga Laki 14a, Tallinn või e-posti aadressile: info@broneering.com
 6. Puuduliku teenuse korral on tarbijal õigus:    
 •     Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
 •     müüjal ei ole võimalik teenust parandada.
 •     müüja ei ole teenuse puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
 •     teenuse parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 1. Müüja ei vastuta teenuse puuduste eest, mis on tekkinud teenuse otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
 2. Broneerimiskeskus ei vastuta lepingu osalise või täieliku mittetäitmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud.
 3. Broneerimiskeskus ei vastuta ostjale põhjustatud kaudsete kahjude eest ning ostjale broneering.com teenusepakkuja poolt makstava kompensatsiooni suurus ei saa mingil juhul ületada teenuse eest makstud summat.
 4. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust ning seejärel tingimustest.
 5. Tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled võlaõigusseaduses ja tarbijakaitseseaduses sätestatust.
 6. Kui teenusele on antud müüja või tootja poolt müügigarantii, sätestatakse  vastavad tingimused kirjalikult.
 7. Teavet tellimuse kohta saab esitada e-posti aadressil: info@broneering.com
 8. Tarbijal on õigus kaebusega pöörduda Tarbijakaitseameti (aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 e-post: info@tka.riik.ee) poole.
 9. Kõik poolte vahel tekkivad erimeelsused lahendatakse vastavalt esitatud kaebustele. Juhul, kui ei saavutata mõlemaid pooli rahuldatavat kokkulepet, vaadatakse need läbi kostja elu- või asukohajärgses kohtus. Vaidlusaluste küsimuste lahendamiseks esitavad pooled teateid kirjalikus vormis.

 

Broneerimiskeskus @ 2019